Tag Archives: tư vấn lựa chọn tôn

Tôn Phương Nam

Tôn Phương Nam Tôn Phương Nam

Trên mỗi cuộn tôn mạ màu thành phẩm đều có dán 5 nhãn, gồm 01 nhãn hàng hóa màu đỏ, 01 nhãn hàng hóa màu xanh, 02 nhãn hướng dẫn bảo quản và 01 decal logo Công ty. Trên nhãn hàng hóa tôn mạ màu đều được ghi đầy đủ các thông số về sản ...